Showbiz

"Cười nội thương" khi xem Độ Mixi đi cùng tay cùng chân cả buổi, biểu cảm đầy "bất lực"

https://video.molistar.com/2022_03/22/649k3man9lkws8w84wwko4o8/cuoi-noi-thuong-khi-xem-do-mixi-di-cung-tay-cung-chan-ca-buoi-bieu-cam-day-bat-luc1647949749.mp4