Xã hội

Giáp chiến ác liệt ở Kiev, Ukraine - Đoàn quân xa khổng lồ 64km của Nga "tan tác"

https://video.molistar.com/2022_03/11/k6nyux30r7k4s8o80k08gk8s/giap-chien-ac-liet-o-kiev-ukraine---doan-quan-xa-khong-lo-64km-cua-nga-tan-tac-11646979651.mp4