Showbiz

Thiều Bảo Trâm kể chuyện người thứ 3 lâm li bi đát và cuối cùng thốt lên hai chữ "Chúng ta..."

https://video.molistar.com/2022_04/12/smwnytmifdwwgwgkko04wwoo/thieu-bao-tram-ke-chuyen-nguoi-thu-3-lam-li-bi-dat-va-cuoi-cung-thot-len-hai-chu-chung-ta1649738337.mp4