Showbiz

Puka và Duy Khánh nhập ngũ: Người mang toàn đồ màu hồng, người đem từ băng vệ sinh tới 7749 đồ skincare

https://video.molistar.com/2022_03/06/4h43ri01w7swsco4kg00o08s/puka-va-duy-khanh-nhap-ngu--nguoi-mang-toan-do-mau-hong-nguoi-dem-tu-bang-ve-sinh-toi-7749-do-skincare1646554387.mp4