Showbiz

Khả Như 'sượng trân' khi bị gọi nhầm thành Puka

https://video.molistar.com/2022_06/05/7mfg4dak5pk4s0ogsc0kwkwk/phan-ung-kha-nhu-khi-bi-keu-nham-ten-1654428830.mp4