Showbiz

Bội thực visual khi Ông Cao Thắng cùng dàn sao đến chúc mừng Đông Nhi ra MV mới

https://video.molistar.com/2022_04/24/rtfc80seryss4oko08wcokok/ban-an-tuong-voi-outfit-cua-sao-nao-ne-molistar-moligroup-dongnhi-doimiemdangusau-ongcaothang-noophuocthinh-hoangthuylin-11650773572.mp4