Xã hội

Nam thanh niên đang làm đồng bị trúng đạn lạc xuyên "của quý"

https://video.molistar.com/2022_03/07/c3ura7gl99cgswk4cows0048/nam-thanh-nien-dang-lam-dong-bi-trung-dan-lac-xuyen-cua-quy1646640305.mp4