Showbiz

Trấn Thành nhiễm Covid-19, nhõng nhẽo trách móc vì bị bà xã Hari Won "kỳ thị'' ra mặt

https://video.molistar.com/2022_03/18/gg3iri1rbt44g4kw4040ksgc/tran-thanh-nhiem-covid-19-nhong-nheo-trach-moc-vi-bi-ba-xa-hari-won-ky-thi-ra-mat1647598057.mp4