Showbiz

Tạ Lâm - Yến kem trộn của Lật mặt 6: Nếu có gia đình, tôi muốn được như chị Minh Hà và anh Lý Hải