Showbiz

Sử dụng chất cấm diễn viên Hữu Tín sẽ bị xử lý như thế nào?

https://video.molistar.com/2022_06/14/1iarfvi2yj6s84sw4sskccwg/su-dung-mai-thuy-dien-vien-huu-tin-se-doi-mat-muc-an-nao21655193525.mp4