Showbiz

Ông Cao Thắng đu trend "ôm vào lòng" nhưng mà ái nữ mới chiếm spotlight

https://video.molistar.com/2022_04/04/9w6zo0p3alkoosckg84s84g4/ong-cao-thang-du-trend-om-vao-long-nhung-ma-ai-nu-moi-chiem-spotlight1649035849.mp4