Showbiz

Bảo Thy chia sẻ về thời gian đen tối nhất cuộc đời khi nhắc đến bùa ngải

https://video.molistar.com/2022_05/13/26vxbliu03wg48gokc4kg4oo/bao-thy-chia-se-ve-thoi-gian-den-toi-nhat-cuoc-doi-khi-nhac-den-bua-ngai1652450266.mp4