Showbiz

Netizen tranh cãi Bảo Anh ăn mặc quá "ít vải" khi diễn tại bar: Gợi cảm hay phản cảm?

https://video.molistar.com/2022_04/19/mvgkwoa2utc0ogcogogso84s/netizen-tranh-cai-bao-anh-an-mac-qua-it-vai-khi-dien-tai-bar--goi-cam-hay-phan-cam1650336314.mp4