Showbiz

Erik gây tranh cãi khi để lộ hát nhép khi đang biểu diễn trên sân khấu

https://video.molistar.com/2022_03/29/1lt836qo7dlws44ok4gsokws/erik-gay-tranh-cai-khi-de-lo-hat-nhep-khi-dang-bieu-dien-tren-san-khau1648527279.mp4