Showbiz

Đông Nhi tung "lá bài cực phẩm" trong MV mới, tướng quân siêu ngầu "chưa đánh đã chắc thắng"

https://video.molistar.com/2022_04/08/3fywbjmbelgkg088cgw8gw48/dong-nhi-tung-la-bai-cuc-pham-trong-mv-moi-tuong-quan-sieu-ngau-chua-danh-da-chac-thang1649401997.mp4