Showbiz

Đông Nhi lên tiếng về chuyện giành kênh youtube của FC nhưng cái kết quá sốc

https://video.molistar.com/2022_05/13/5jeb5v38hoo4gcwoc40kkgsg/dong-nhi-len-tieng-ve-chuyen-gianh-kenh-youtube-cua-fc-nhung-cai-ket-qua-soc1652414420.mp4