Showbiz

Cận cảnh dàn bê tráp và sính lễ vàng rồng sáng chói tại hôn lễ Phương Trinh Jolie và Lý Bình

https://video.molistar.com/2022_04/25/k98jy3joxdwk8cw8s8wks8k4/can-canh-dan-be-trap-va-sinh-le-vang-rong-sang-choi-tai-hon-le-phuong-trinh-jolie-va-ly-binh1650876103.mp4