Xã hội

Kinh hoàng: Xe ben lấn làn tông vào xe con khiến xe con tông thẳng vào nhà dân

https://video.molistar.com/2022_06/13/nu4udmreirk0cskcwkgk8goc/qua-nguy-hiem-khi-gap-nhung-tai-xe-nhu-the-nay1655115934.mp4