Showbiz

Tiểu Vy sẽ là đại diện tiếp theo đến Miss Grand International 2022?

https://video.molistar.com/2022_04/01/pgvpncpwv2844coo0c48coc4/tieu-vy-se-la-dai-dien-tiep-theo-den-miss-grand-international-20221648784860.mp4