Showbiz

Mặc "bão drama", Đoàn Thiên Ân vẫn nói tốt về Mr. Nawat