Showbiz

Quán mới khai trương của Trấn Thành bị Hot TikToker "chê hết lời"

https://video.molistar.com/2022_05/21/owp2clfp21c8kwgw4488kksk/quan-moi-khai-truong-cua-tran-thanh-bi-hot-tiktoker-che-het-loi1653127648.mp4