Showbiz

Kim Duyên khoe vòng 1 ngồn ngộn cùng dàn sao Việt săm soi phim điện ảnh đầu tay của H'Hen Niê

https://video.molistar.com/2022_05/17/cr3i2fbjv400c0c80scs4888/kim-duyen-khoe-vong-1-ngon-ngon-cung-dan-sao-viet-sam-soi-phim-dien-anh-dau-tay-cua-hhen-nie1652797335.mp4