Showbiz

Khánh Vân bất ngờ kéo lên sàn runway, Hải Triều catwalk sương sương suýt “nuốt luôn” hoa hậu

https://video.molistar.com/2022_05/28/pg1ekdgbn34goskgg44kkswk/khanh-van-bat-ngo-keo-len-san-runway-hai-trieu-catwalk-suong-suong-suyt-nuot-luon-hoa-hau1653739288.mp4