Showbiz

Ét o ét: Ông xã Đoàn Di Băng chuyển 4 tỷ đồng cho vợ nhưng nhầm sang người khác!

https://video.molistar.com/2022_04/27/tmgacn0rdxwo4wgwwo008k4s/et-o-et--ong-xa-doan-di-bang-chuyen-4-ty-dong-cho-vo-nhung-nham-sang-nguoi-khac1651024433.mp4