Xã hội

Vừa mới nghỉ hè, cô bé 2k11 đã đi làm ngay một bộ tóc 'không máu lửa đời không nể'

https://video.molistar.vn/2022_06/27/em58rag8j9k4gc4c8ogskkgk/2k11-choi-toc-tim-khoi-moi-chiu-1656326652.mp4