Xã hội

Vì áp lực nợ nần mà Hiệu trưởng mang sổ đỏ nhà trường đi cầm cố vay nặng lãi

https://video.molistar.com/2022_04/27/gb2evp6az14c4g00wk80k4o8/vi-ap-luc-no-nan-ma-hieu-truong-mang-so-do-nha-truong-di-cam-co-vay-nang-lai1651032968.mp4