Xã hội

Trường Quốc tế bị tố có nữ sinh đánh nhau thu học phí 800 triệu: Dạy những gì mà 4 triệu/ngày?

https://video.molistar.com/2022_05/29/dlc5g4zch0084wgoogkgogkk/4-trieu-ngay-that-la-khung-khiep1653821709.mp4