Xã hội

Trắng đêm tìm cháu bé 6 tuổi trong vụ cha ôm con tự tử trên cầu: Trẻ nhỏ có tội tình gì?

https://video.molistar.com/2022_05/18/8lj6cl3t0xcs4g4ok408k4c8/trang-dem-tim-chau-be-6-tuoi-trong-vu-cha-om-con-tu-tu-tren-cau--tre-nho-co-toi-tinh-gi-11652862619.mp4