Xã hội

TP.HCM phát hiện 123 ổ dịch sốt xuất huyết, 4 ổ dịch tay chân miệng

https://video.molistar.com/2022_06/14/3ss3c9pxc7wg0ssw448ksk08/dich-benh-truyen-nhiem-tai-tphcm-dang-co-xu-huong-tang-cao1655187671.mp4