Xã hội

Tin "sốt dẻo" về iPhone 15 Pro khiến iFan đứng ngồi không yên

https://video.molistar.com/2022_03/24/cwtbm1pruo00sso08gs00os0/tin-sot-deo-ve-iphone-15-pro-khien-ifan-dung-ngoi-khong-yen1648105302.mp4