Xã hội

Thót tim clip đi qua cầu vừa hẹp vừa dài, bên dưới là bãi đá và thác nước

https://video.molistar.com/2022_03/07/hn6r686t8zcwockogocg0ow0/thot-tim-clip-di-qua-cau-vua-hep-vua-dai-ben-duoi-la-bai-da-va-thac-nuocn1646625754.mp4