Xã hội

Thế giới lâm vào khủng hoảng thiếu dầu ăn nghiêm trọng

https://video.molistar.com/2022_04/28/2rvar3pli5mo0cswcsookwc8/the-gioi-lam-vao-khung-hoang-thieu-dau-an-nghiem-trong1651121665.mp4