Xã hội

Thầy giáo tát học sinh, cô giáo thả sách xuống đất tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo

https://video.molistar.com/2022_04/28/ts2yeb8dnisocwo0gos4cco0/thay-giao-tat-hoc-sinh-co-giao-tha-sach-xuong-dat-tu-nhan-hinh-thuc-ky-luat-canh-cao1651111758.mp4