Xã hội

Thâm Quyến thông quan, netizen chia rõ 2 thái cực: người thì mừng rỡ, kẻ thì khóc ròng

https://video.molistar.com/2022_04/05/4mueputolmyo8gc44c8g00kk/hay-chia-se-tinh-trang-san-sale-cua-moi-nguoi-di-nao1649123098.mp4