Xã hội

"Tay trắng" khởi nghiệp từ 14 tuổi, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết giàu cỡ nào?

https://video.molistar.com/2022_03/30/fvvoqme9xlw0kow8wso0oo0k/tay-trang-khoi-nghiep-tu-14-tuoi-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-giau-co-nao1648610058.mp4