Xã hội

Khám xét trụ sở công ty và nhà riêng của ông Trịnh Văn Quyết

https://video.molistar.com/2022_03/30/4jceju8hzqm8o840oc0sk0cg/kham-xet-tru-so-cong-ty-va-nha-rieng-cua-ong-trinh-van-quyet1648610584.mp4