Xã hội

Samsung gặp khó, cắt hàng loạt công nhân tại Việt Nam, Ấn Độ và Brazil

https://video.molistar.com/2022_06/24/rve1p5b0rbkc0kwcw48kgk0c/lieu-samsung-con-dung-vung-tren-thi-truong-nhu-thoi-ki-dau-1656038608.mp4