Xã hội

Rơi thang máy nhà 7 tầng ở Hà Nội, 2 người chết

https://video.molistar.com/2022_05/26/tiriykx9kf4gcsogogc8ggc4/mong-co-quan-chuc-nang-som-lam-ro-vu-viec1653540402.mp4