Xã hội

Phó trưởng công an phường Sông Bằng đã bị cho ra khỏi ngành

https://video.molistar.com/2022_05/10/jmn8hireb1ckc0wgk40sssow/pho-truong-cong-an-phuong-song-bang-da-bi-cho-ra-khoi-nganh1652166896.mp4