Xã hội

Phát hiện 1 bệnh nhi mắc bệnh "vi khuẩn ăn thịt người"

https://video.molistar.com/2022_06/09/97onjrae3fwok44css8k0s44/daklak-xuat-hien-vi-khuan-an-thit-nguoi-burkholderia-pseudomallei-1654747285.mp4