Xã hội

Ông lão nghèo nhặt rác không lương khắp đường phố Hội An suốt 6 năm

https://video.molistar.com/2022_04/17/eufjso50aqogk40g044gg4cg/ong-lao-ngheo-nhat-rac-khong-luong-khap-duong-pho-hoi-an-suot-6-nam1650187408.mp4