Xã hội

Nữ khách hàng đi gội xong tiện tay "cất hộ" một sấp tiền của chủ quán luôn

https://video.molistar.com/2022_04/28/go7daq2fmncogowwkcc8k8oo/nu-khach-hang-di-goi-xong-tien-tay-cat-ho-mot-sap-tien-cua-chu-quan-luon1651112670.mp4