Xã hội

Nhìn cái bụng căng tròn như cái trống mà thương ghê, may mà được cứu kịp thời

https://video.molistar.com/2022_04/18/9qopo1330cg0wkssgwsk8wo0/nhin-cai-bung-cang-tron-nhu-cai-trong-ma-thuong-ghe-may-ma-duoc-cuu-kip-thoi1650277525.mp4