Xã hội

Nhanh như gió, công an Hải Phòng đã tóm gọn nghi can cướp ngân hàng

https://video.molistar.com/2022_05/12/hwcx00u94v4kk44wc4ow84gw/da-bao-roi-lich-su-chua-tung-ghi-nhan-truong-hop-cuop-ngan-hang-nao-tron-thoat-duoc1652321315.mp4