Xã hội

Trưởng Ban trọng tài sẽ xem băng ghi hình trận Hải Phòng và Bình Dương

https://video.molistar.com/2022_03/14/7ugux6he1ykogggk80g8ck4s/truong-ban-trong-tai-se-xem-bang-ghi-hinh-tran-hai-phong-va-binh-duong1647238297.mp4