Xã hội

Ngày Tết Đoan Ngọ: Người dân TP.HCM xếp hàng 20-30 phút chờ mua vịt quay, giá không tăng

https://video.molistar.com/2022_06/03/krna6r8mhz40408084k40kcs/moi-nguoi-da-mua-duoc-chua-ad-thay-dong-qua-nen-thoi-luon1654247361.mp4