Xã hội

Nam thanh niên bức xúc vì nhân viên cửa hàng tiện lợi tự ý làm tròn tiền của khách

https://video.molistar.com/2022_05/25/lddupta63b44ogwc4sg4wc0c/nam-thanh-nien-buc-xuc-vi-nhan-vien-cua-hang-tien-loi-tu-y-lam-tron-tien-cua-khach1653443767.mp4