Đời sống xã hội

Khi khinh khí cầu bay quá 180p mỗi ngày và đây là cái kết