Xã hội

Khi khinh khí cầu bay quá 180p mỗi ngày và đây là cái kết

https://video.molistar.com/2022_03/31/834h1rxlk0w0owk0o4sggo04/khi-khinh-khi-cau-bay-qua-180p-moi-ngay-va-day-la-cai-ket1648700478.mp4