Xã hội

Khánh Hoà chấm dứt hoạt động du lịch tại đảo Bình Ba, Bình Hưng

https://video.molistar.com/2022_04/22/d0l8rwoidigokcwoowoks0c0/khanh-hoa-cham-dut-hoat-dong-du-lich-tai-dao-binh-ba-binh-hung1650621817.mp4