Xã hội

Hướng dẫn viên đi giày cao gót trên song sắt Nhà tù Côn Đảo bình thản như đi chơi, du khách coi mà phát hoảng!

https://video.molistar.com/2022_04/01/pnp48mhgiqs4gww8k84g0wo0/huong-dan-vien-di-giay-cao-got-tren-song-sat-nha-tu-con-dao-binh-than-nhu-di-choi-du-khach-coi-ma-phat-hoang1648817151.mp4